Договір (Публічна оферта)

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Публічна оферта» – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір (Публічну оферту) на певних умовах.

«Договір (Публічна оферта)» – публічний договір, зразок якого розміщений на сайті Виконавця https://webex.in.ua/

«Cайт Виконавця» – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://webex.in.ua/, яка є офіційним джерелом інформування потенційних замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.

«Акцепт» – повне і безумовне прийняття Договору (Публічної оферти) шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, зокрема через систему LiqPay. Оферта вважається акцептованою з дати реєстрації на сайті виконавця.

«Послуги» – набір інформаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та тарифів представлених на сайті Виконавця.

«Сторони» – Виконавець та Замовник.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору (Публічної оферти) в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору (Публічної оферти) Сторонами.

2.2. Договір (Публічна оферта) має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

2.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору (Публічної оферти) в повному обсязі шляхом Акцепту.

2.4. Акцепт означає, що Замовник згоден з усіма положеннями Договору (Публічної оферти), повною мірою усвідомлює свої дії. Сторони, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту правочин вважається укладеним у письмовій формі, без підписання письмового примірника. При цьому, Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

2.5. Укладаючи цей Договір (Публічну оферту) Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору (Публічної оферти), цін на Послуги.

2.6. Даний Договір (Публічна оферта) також вважається договором приєднання у розумінні ч.1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору (Публічної оферти) в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору (Публічної оферти), він не має права укладати цей Договір (Публічну оферту), а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором (Публічною офертою).

2.7. Акцептуючи даний Договір (Публічну оферту), Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору (Публічної оферти) він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

2.8. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору (Публічної оферти) відповідно до його умов.

3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Відповідно до умов даного Договору (Публічної оферти) Виконавець бере на себе зобов’язання надати доступ до онлайн-сервісів, розміщених на сайті Виконавця, у кількості визначених у тарифному плані, вибраному Замовником, а Замовник – прийняти та оплатити їх.

3.2. Сторони домовилися, що детальний зміст та кількість сервісів розміщується на Сайті Виконавця.

3.3. Інформаційні послуги надаються у вигляді доступу до сервісів розміщених на сайті Виконавця, згідно вибраного Замовником тарифного плану.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

4.1. Надання послуг проводиться цілодобово на сайті Виконавця

4.2. Акцептом даного Договору (Публічної оферти) визнається реєстрація Замовником на сайті Виконавця, і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору (Публічної оферти) і прирівнюється до власноручного підпису Замовника.

4.4. З моменту реєстрації Замовником на сайті Виконавця, дана оферта вважається акцептована, а Договір (Публічна оферта) укладеним.

4.5. Замовник обирає відповідний тарифний план на сайті Виконавця і знайомиться з умовами оплати.

4.6. Тарифні плани та порядок розрахунку

4.6.1. Тарифні плани на всі види Послуг, що надаються Виконавцем, встановлюються Виконавцем самостійно.

4.6.2. Виконавець має право формувати тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, вартість, територію та строк дії тарифного плану та різні умови отримання Послуг.

4.6.3. Замовник здійснює оплату Послуг обраних з переліку, що пропонуються Виконавцем Замовнику, згідно встановленних Тарифних планів та Тарифів на додаткові Послуги, з якими можна ознайомитись на Сайті Виконавця.

4.6.4. Щомісячний фіксований платіж оплачується Замовником в порядку 100% передоплати в національній валюті згідно Тарифів Виконавця. Щомісячний фіксований платіж є сталим.

4.6.5. Оплата послуг здійснюється перерахуванням коштів на поточний рахунок Виконавця способами розміщеними на сайті Виконавця.

4.6.6. Невикористання Послуг Замовником не може бути підставою для повернення коштів.

4.6.7. Час неотримання Послуги Замовником через несправність обладнання або проблеми, пов’язані з програмним забезпеченням, встановленим на обладнанні Замовника, не вважається простоєм і оплачується Замовником в повному обсязі.

4.7. Після вибору необхідного тарифного плану Замовник здійснює оплату.

4.7.1. Після надходження коштів на рахунок Виконавця, активація доступу до послуг відбувається автоматично. З цього моменту рахується термін надання послуг, згідно обраного Замовником тарифного плану.

4.7.2. По факту акцепту цього Договору (Публічної оферти) одностороння відмова Замовника від Договору (Публічної оферти) неприпустима.

4.7.3. Послуга вважається наданою, після закінчення терміну, на який вона була оплачена згідно тарифів розміщених на сайті Виконавця. Якщо Замовник не користувався послугами Виконавця протягом оплаченого терміну, оплата не повертається.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, за даним Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

5.2. Виконавець не несе відповідальності:

- за зміст інформації, яка отримується, передається або зберігається Замовником;
- за помилки і несправності програмного забезпечення Замовника, які можуть виникнути під час його роботи і доступу до Мережі Інтернет;
- перед третіми особами та Замовником, якщо їм буде спричинений збиток, пов'язаний з використанням Послуг Виконавця, що надаються Замовнику, як те: комп'ютерне шахрайство (шпигунство, злом), несанкціонований доступ до матеріалів та інші;
- за погіршення якості Послуг, перебої у роботі, за прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або бізнес, пов’язані із використанням або неможливістю користуватися Послугою, що виникли внаслідок причин, що напряму не залежать від Виконавця;
- за розміщені на сайті Виконавця оголошення;
- за збитки, які може отримати Замовник, використовуючи послуги Виконавця;

5.3. Замовник самостійно відповідає за шкоду, заподіяну його діями особистості чи майну фізичних та юридичних осіб;

5.4. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань унаслідок дії обставин непереборної сили, включаючи, але не обмежуючись: землетрус, повінь, ураган, інші стихійні лиха тощо, воєнні дії, а також рішення та дії органів державної влади та місцевого самоврядування, що перешкоджають виконанню Договору;

5.5. Сторони розв’язують всі можливі спірні питання між ними шляхом переговорів та за взаємним погодженням;

6.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

6.1. Загальна вартість послуг, надана Замовнику за даним Договором (Публічною офертою) становить загальну суму сплачених Замовником коштів, згідно тарифних планів Виконавця

6.2. Вартість конкретного тарифного плану та термін його дії визначається на Сайті Виконавця.

6.3. Вартість передбачених цим Договором (Публічною офертою) Послуг оплачується Замовником в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця, зокрема, за допомогою оплати на сайті (шляхом прийому платежів через систему LiqPay).

6.4. У разі якщо Замовник відмовляється від користування послугами, внесена оплата не повертається.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Дія цього Договору (Публічної оферти) припиняється:

8.1.1. За згодою сторін;

8.1.2. Якщо виконання Стороною Договору (Публічної оферти) своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором (Публічною офертою), і будь-яка із Сторін не погоджується із внесенням змін до Договору (Публічної оферти).

8.1.3. В інших випадках, передбачених цим Договором (Публічною офертою) та чинним законодавством України.

8.2. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Договору (Публічної оферти) автоматично тягне за собою внесення цих змін і до укладеного та такого, що діє між Замовником та Виконавцем Договору (Публічної оферти).

8.3. У разі відкликання Договору (Публічної оферти) Виконавцем протягом терміну дії Договору (Публічної оферти), Договір (Публічна оферта) вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем при відкликанні Договору (Публічної оферти).

8.4. Після закінчення оплаченого Замовником тарифного плану.

9. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Замовник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений із нормами Закону України «Про захист персональних даних» та надає свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних.

9.2. Замовник згоден з тим, що після внесення інформації про себе, під час здійснення оплати за Послуги, на електронну адресу або контактний номер телефону Замовника можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру і, крім того, Виконавець має право, без згоди Замовника, передавати персональні дані Замовника третій стороні, якщо без цього не можна надати послугу.

10. ТЕРИТОРІЯ ТА ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ (ОФЕРТИ)

10.1. Даний Договір (Публічна ферта) діє на території всього світу.

10.2. Даний Договір (Публічна оферта) набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем. Договірні відносини між окремим Замовником і Виконавцем набувають чинності з моменту здійснення Замовником повної оплати вартості послуг, відповідно до розділу 6 цього Договору та діють до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

10.3. Виконавець має право у будь-який час внести зміни до умов Договору (Публічної оферти) та / або відкликати Договір (Публічну оферту) в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Договору (Публічної оферти), такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Договору (Публічної оферти) на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності змін не визначений безпосередньо в тексті зміненого Договору (Публічної оферти).

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Цей Договір (Публічна оферта) складений українською мовою, у формі публічного договору приєднання.

11.2. Жодна зі Сторін не може перевідступити свої права та обов’язки за Договором (Публічною офертою) третім особам.

11.3. Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання послуг за цим Договором (Публічною офертою) не вимагається. Послуги вважаються наданими у повному обсязі та належним чином, якщо протягом одного дня Виконавцем не було отримано письмової мотивованої претензії щодо якості надання послуг.

11.4. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

11.5. Якщо якесь із положень цього Договору (Публічної оферти) буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

12. Реквізити Виконавця

ФОП Іванів О. О.

ІНН 3273120239

IBAN UA443034400000026004055545822